PRIMÄR- OCH SEKUNDÄRPREVENTION

Primärprevention fokuserar på att minska och begränsa exponeringen för UV-strålning.
Sekundärprevention fokuserar på tidigt upptäckt av malignt melanom.