ANVÄNDAR- OCH PROGRAMLICENSAVTAL

Användar- och programvarulicensavtalet (“användaravtal”) är ett avtal mellan dig och TeleSkin ApS, registreringsnummer 35671323, Skolegade 7, 6700 Esbjerg, Danmark (“TeleSkin”). Avtalet gäller användningen av TeleSkin-tjänsterna (“tjänsterna”) och programvaran som kommer från TeleSkin samt allt innehåll och mjukvaruupdateringar av innehållsprogram som erbjuds av TeleSkin (“programvaran”). Läs användaravtalet noggrant. Genom att använda eller ladda ner eller installera hela eller delar av programvaran som kommer från TeleSkin godkänner du alla villkor i avtalet och vår sekretesspolicy.

Genom att använda tjänsten godkänner du att TeleSkin behandlar det du har skickat in, information och bilder, för att besvara din fråga. Om du inte godkänner villkoren i det här användaravtalet har du inte rätt att använda programvaran och tjänsten.

1. TJÄNSTENS OMFATTNING – ANVÄNDARENS SKYLDIGHETER

Tjänsterna som TeleSkin tillhandahåller är inte en ersättning för och ersätter inte på något sätt en traditionell undersökning av en riktig läkare, dermatolog, plastikkirurg eller någon annan specialist på hudcancer. SkinScan från TeleSkin är en stödtjänst för självbedömning baserad på visuella bilder och text. Tjänsterna följer lagstiftningen i Australien, Nya Zeeland och Europa. TeleSkin kan inte hållas ansvarig för och frånsäger sig ansvaret för användning av tjänsten utanför dessa jurisdiktioner.

All återkoppling som ges via tjänsterna är endast allmän onformation som baseras på den tillgängliga informationen och bör inte betraktas som en definitiv diagnos, utan enbart som riktlinjer. Den återkoppling som tillhandahålls ersätter inte ett besök hos eller annan sjukvårdspersonal och förlitande på den återkoppling som ges sker efter eget gottfinnande och på egen risk. Du bör inte heller avfärda professionella råd eller dröja med att uppsöka dem på grund av någon information i tjänsterna inklusive eventuella resultat som tillhandahålls.

Där så är tillämpligt kommer en läkare, dermatolog, plastikkirurg, legitimerad sjuksköterska eller annan hudspecialist att bedöma bilden/bilderna och eventuell medföljande information och uppdatera fallet/fallen. TeleSkin är inte ansvarig för återkoppling, utelämnanden eller innehållet i kommunikatione som tillhandahålls vid en sådan tidpunkt.

TeleSkins tjänster är avsedda att hjälpa till att identifiera potentiellt problematiska födelsemärken för ytterligare professionell bedömning. Vid eventuell tveksamhet som rör din hälsa ska du konsultera en riktig läkare och om en akut situation uppstår ska du ringa 112.

Som användare är du skyldig att säkerställa alla rättigheter och informerat samtycke för att TeleSkin ska kunna använda alla bilder och andra visuella framställningar som du skickar till TeleSkin. TeleSkin vidtar inga aktiva åtgärder för att kontrollera dessa rättigheter. Sålunda är detta ditt ansvar. Du är skyldig att omedelbart styrka dessa rättigheter på förfrågan från TeleSkin.

Du får inte överlåta, underlicensiera eller handla på något annat sätt med någon av dina rättigheter enligt detta användaravtal.

2. PRISER

Vissa TeleSkin-tjänster tillhandahålls kostnadsfritt. För andra TeleSkin-tjänster krävs betalning innan du får åtkomst till dem. Priserna för tjänsterna är de priser som visas på www-teleskin.com (“webbplatsen”) eller via programvara vid den tidpunkt du använder tjänsterna. TeleSkin förbehåller sig rätten att ändra priser utan att meddela detta i förväg. Det är därför viktigt att kontrollera priserna innan du använder tjänsterna. Moms eller GST (om tillämpligt) är inkluderade i alla priser som anges. Om några felaktiga transaktioner görs kommer en undersökning i varje enskilt fall att göras och om betalningen visar sig vara felaktig, kommer en återbetalning att göras på lämpligt sätt.

3. AUTOMATISK FÖRNYELSE

Alla prenumerationer som köpts gäller förbetalda 1-, 3- eller 12-månadersabonnemang. Din betalning kommer att debiteras från ditt iTunes konto vid bekräftelse av köpet. Ditt abonnemang kommer automatiskt att förnyas vid slutet av prenumerationsperioden, såvida du inte avslutar prenumerationen genom att stänga av automatisk förnyelse minst 24 timmar före slutet av innevarande abonnemangsperiod. Om du inte stänger av automatisk förnyelse kommer ditt iTunes-konto att debiteras för förnyelsen inom en 24-timmarsperiod före slutet av innevarande abonnemangsperiod. Prenumerationer kan hanteras, och automatisk förnyelse kan stängas av, genom att gå till dina kontoinställningar efter köpet. Om du avbryter din betalning och/eller avslutar någon av överenskommelserna återbetalar vi inte eventuella abonnemangsavgifter som redan betalats ut till oss.

4. LICENSRÄTT

Användaravtalet ger en licens (“licens”) som tillåter dig att använda programvaran. Licensen är icke-exklusiv och kan ej överföras. Licensen ger dig inga rättigheter att erhålla uppgraderingar, uppdateringar eller komplement till programvaran. Om uppgraderingar, uppdateringar eller komplement till programvaran hämtas regleras dock sådana uppgraderingar eller uppdateringar av det här användaravtalet och eventuella ändringar av det såvida inte andra villkor gäller för uppgraderingar, uppdateringar eller komplement, i vilken händelse dessa villkor gäller.

Licensen begränsar antalet registrerade skinScan-användare, som kan abonnera på Premiumtjänster, till en registrerad skinScan-användare per Apple ID.

5. COPYRIGHT

TeleSkin innehar alla copyrighträttigheter och andra immateriella, industriella och/eller äganderätter till programvaran och allt innehåll som tillhandahålls genom tjänsten. TeleSkin tillåter endast att programvaran används i enlighet med villkoren i användaravtalet. TeleSkin reserverar sig alla rättigheter som inte specifikt medges i användaravtalet. Din rättighet att använda TeleSkin, i enlighet med vår integritetspolicy, är en icke-exklusiv licens att använda bilder som tillhandahålls av dig när du använder tjänsten för alla kommersiella och vetenskapliga syften. Personlig information som består av bilder av födelsemärken och andra medicinska data kommer inte att delas med tredje part såvida uppgifterna är avidentifierade.

6. ANDRA BEGRÄNSNINGAR

Uthyrning, lån, offentlig presentation, förevisning, sändningar av något slag eller någon annan typ av distribuering av programvaran är förbjuden. Förutom vad som är tillåtet enligt gällande lag får du inte, och du får inte låta någon annan, göra några ändringar av programvaran eller delar av programvaran, analysera den med baklängeskonstruktion, sönderdela eller demontera programvaran eller skapa produkter utifrån den.

7. KONTO

För att få tillgång till visa funktioner i dessa tjänster måste du registrera ett konto hos oss genom att ange en giltig e-postadress och korrekt, aktuell och fullständig information om dig själv som du anmodas uppge under registreringsprocessen. Därutöver ska du välja ett lösenord. Du bekräftar att de uppgifter du tillhandahåller till oss vid registreringen vid tiden då du anger dem är aktuell, fullständig och korrekt och du samtycker till att bevara och uppdatera uppgifterna på ett sätt som behövs för att behålla dem så. Du kan behöva prenumera som en betalande kund för att få tillgång till vissa funktioner i dessa tjänster.

8. SEKRETESS RÖRANDE INFORMATION SOM MOTTAS AV TELESKIN

Teleskin vidtar rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Men genom att använda webbplatsen eller tjänsterna, bekräftar och samtycker du till att internet är en osäker kommunikationsmetod som medför risk för uppsnappande från tredje part och åtkomst till dina uppgifter. Du bär risken och ansvaret för eventuell förlust eller skada som orsakas, direkt eller indirekt genom dessa risker.

För information om hur vi samlar in, lagrar och röjer dina personuppgifter, läs Teleskins sekretesspolicy som finns att läsa här.

9. FRISKRIVNING AV GARANTIER

Även om tjänsterna omfattas av kvalitetssäkringsprocedurer, omfattas de också av kontinuerlig forskning, klinisk erfarenhet, det uppstår rimliga meningsskiljaktigheter bland myndigheter, unika aspekter av individuella situationer och risken för fel på grund av den mänskliga faktorn i tillhandahållandet av tjänsterna. Inga löften eller garantier ges (uttryckta eller underförstådda) avseende tjänsternas aktualitet, fullständighet, korrekthet, pålitlighet, lämplighet och/eller tillgänglighet. Därutöver ges inga löften eller garantier (uttryckta eller underförstådda) avseende att tjänsterna kommer att tillgodose sina sjukvårds- eller medicinska behov.

Samtidigt som vi tillhandahåller allmän hälsoinformation, kan omständigheterna för varje person variera. Du måste använda ditt eget omdöme när det gäller din användning av tjänsterna och måste noggrant utvärdera den tillgängliga informationens aktualitet, fullständighet, korrekthet, pålitlighet, lämplighet och relevans.

10. BEGRÄNSAD ANSVARSSKYLDIGHET

Hudsjukdomar kan vara svåra att diagnostisera och behandla och du förstår att Teleskin inte ställer diagnoser eller erbjuder behandlingar. Tjänsten ersätter inte en traditionell undersökning hos en riktig läkare, dermatolog, plastikkirurg eller annan specialist på hudcancer.

Tjänsterna som tillhandahålls av TeleSkin har noggrant utarbetats i enlighet med tillämpliga yrkesstandarder. Men, i den utsträckning lagen tillåter, lämnar TeleSkin inte några garantier för noggrannheten, fullständigheten, korrektheten, aktualiteten, kvaliteten eller felfriheten i det levererade innehållet eller dess lämplighet för specifika syften. I den utsträckning lagen tillåter, garanterar TeleSkin inte exaktheten i enskild information. Det är ditt ansvar att kontrollera exaktheten eller att konsultera en relevant legitimerad läkare eller sjuksköterska.

I den utsträckning som lagen tillåter tar Teleskin inte något som helst ansvar avseende tjänsterna vare sig de är avtalsrättsliga eller ej (inklusive försummelse) eller på annat sätt, för någon som helst förlust eller skada som orsakats (inklusive direkt, indirekt, följdskada eller särskild förlust eller skada, eller förlust av intäkter, förlust av data, förlust av besparingar och förlust av möjligheter.

Indirekta skador innefattar också konsekvens efter ett beslut som du fattar på grundval av den återkoppling som erhålls via tjänsterna.

I den utsträckning lagen tillåter tar vi inte något ansvar avseende förlust av data eller några indirekta skador eller följdskador.

I den utsträckning lagen tillåter ansvarar vi inte för löften, garantier eller villkor (vare sig uttryckta eller underförstådda) utöver de som uttryckligen anges i detta användaravtal.

Användaravtalet ska tolkas i enlighet med eventuell lagstiftning som förbjuder eller begränsar utelämnandet, begränsningen eller ändringarna av eventuella underförstådda garantier, villkor, garantier eller skyldigheter. Om sådan lagstiftning tillämpas, i den utsträckning som är möjlig, begränsar vi vårt ansvar avseende eventuellt krav att, som vi väljer:

A-När det gäller varor:
  • byte av varor eller leverans av motsvarande varor;
  • reparation av varorna;
  • betalning av kostnaden för att ersätta varorna eller anskaffa motsvarande varor; eller
  • betalningen för att reparera varorna, och
B-I händelse av tjänster:
  • leveransen av tjänsterna; ellerr
  • betalningen av kostnaden för att leverera varorna.

11. ÄNDRINGAR AV DEN ERBJUDNA TJÄNSTEN

TeleSkin förbehåller sig rätten att ändra eller avbryta tjänsten, tillfälligt eller permanent, inklusive men inte begränsat till priser, specifikationer och produkterbjudanden när som helst utan föregående meddelande. Aktuell information hittas på webbsidan och genom programvaran.

12. FORCE MAJEURE

Om och i den utsträckning TeleSkins förmåga att fullfölja skyldigheterna enligt detta användaravtal förhindras eller försenas på grund av omständigheter som rimligen ligger utom TeleSkins kontroll, såsom internetproblem, utebliven eller sen leverans från underleverantörer, blixtnedslag, strejker, brist på arbetskraft, brand, krigshandlingar, beslagtaganden, konfiskering, valutarestriktioner, upplopp och civil olydnad, brist på transportmedel, varubrist, ändringar av lagstiftningen, myndighetsingripanden (var för sig en “Force Majeure-händelse”) befrias TeleSkin från allt utförande av eller ersättningsskyldighet för dessa skyldigheter som påverkas av Force Majeure-händelsen så länge som en sådan Force Majeure-händelse pågår. Om TeleSkins utförande förhindras, hindras eller försenas av en Force Majeure-händelse ska TeleSkin meddela dig om Force Majeure-händelsen inom rimlig tid via webbsidan. TeleSkin ska dock alltid lindra effekterna av Force Majeure-händelser.

13. UPPSÄGNING

Med förbehåll för alla sådana andra rättigheter kan TeleSkin omedelbart avsluta användaravtalet om du inte efterlever dess villkor.

Du har rätt att säga upp detta avtal när som helst utan att ange något skäl. För att använda dig av din rätt att avbryta avtalet, måste du informera oss (TeleSkin ApS, Skolegade 7, 2nd Floor, 6700 Esbjerg, Denmark, e-post: support@teleskin.com), om ditt beslut att avbryta detta avtal genom ett otvetydligt uttalande (t.ex. ett brev som skickas via post eller e-post).

Uppsägningen leder till en tidsobestämd avstängning från tjänsten utan möjlighet till kompensation för dina kostnader. Villkoren i användaravtalet, som enligt sin utformning är avsedda att gälla efter uppsägningen, fortsätter att gälla efter uppsägningen av det gällande användaravtalet.

14. AVTALETS FULLSTÄNDIGHET

Användaravtalet (inklusive eventuella tillägg eller ändringar som kan medfölja programvaran) utgör hela avtalet mellan dig och TeleSkin vad gäller programvaran och tjänsterna och ersätter all tidigare och nuvarande muntlig eller skriftlig kommunikation, förslag och representationer vad gäller programvaran eller något annat ämnesområde som omfattas av användaravtalet. Om ett villkor i användaravtalet anses vara ogiltigt, sakna laga kraft, eller vara olagligt, ska övriga villkor fortsätta att gälla i sin fulla kraft.

15. FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Om vi vid något tillfälle inte driver igen villkoren i detta användaravtal eller beviljar dig tid eller annan eftergivenhet, ska det inte uppfattas som ett avstående av det villkoret eller av våra rättigheter att senare driva igenom det eller något annat villkor. Inget avstående från vår sida att utöva någon rättighet, befogenhet eller bestämmelse i detta Användaravtal ska heller fungera som ett avstående av någon annan rättighet eller av samma rättighet vi ett senare tillfälle. Inte heller ska någon fördröjning när det gäller att utöva någon befogenhet eller rättighet tolkas som ett avstående.

16. ÖVERSÄTTNINGAR

Den engelska versionen av användaravtalet är den gällande versionen. Översättningar är endast vägledande.

17. GÄLLANDE LAG

Användaravtalet och eventuella tvister som rör användaravtalet eller användning av tjänsten eller programvaran ska regleras och tolkas i enlighet med dansk lag förutom eventuella bestämmelser enligt lag som innebär att någon annan lag än dansk lag tillämpas (I den mån detta lagval och forum inte åsidosätts av överordnade tvingande lagar i andra länder som är involverade). Alla tvister avgörs genom medling mellan parterna eller om medling inte når framgång, domstolen i Esbjerg, Danmark (“Retten i Esbjerg”).

Om en bestämmelse i detta användaravtal är ogiltigt eller ogenomdrivbart ska det tolkas i vid mening eller avskiljas i den grad som är nödvändig utan att påverka giltigheten eller genomdrivbarheten för de återstående bestämmelserna.

18. TREDJEPARTSLÄNKAR

Webbplatsen och tjänsterna kan innehålla länkar till andra webbplatser och innehåll som tillhandahålls av tredjeparter. Dessa länkar tillhandahålls endast för din bekvämlighet. Vi stöder inte specifikt någon organisation, förening eller enhet som hänvisas till i, eller länkas till, webbplatser eller tjänsterna. Åsikter eller rekommendationer som ges i länkade webbplatser speglar inte nödvändigtvis Teleskins och Teleskin har inget ansvar för innehållet i de/den länkade webbplatsen/webbplatserna. Det är ditt ansvar att fatta dina egna beslut om aktualiteten, fullständigheten, korrektheten, pålitligheten och lämpligheten i informationen i de länkade webbplatserna.

19. SÄKERHET, VIRUS, FEL OCH TILLGÄNGLIGHET

Internet är ett osäkert offentligt nätverk som innebär att det finns risk för att information som skickas till eller från webbplatsen eller tjänsterna kan uppsnappas, korrumperas eller ändras av tredje parter. Dessutom kan filer som erhålls från eller via webbplatsen eller tjänsterna innehålla datorvirus, avaktivera koder, maskar eller andra enheter eller defekter. Du bär risken och ansvaret för eventuella förluster eller skador som orsakas, direkt eller indirekt av dessa risker och Teleskin har inget ansvar för störning av elelr skada på din dator, enhet, programvara eller data som uppstår i samband med webbplatsen eller tjänsterna.

20. FORTRYDELSESRET I EUROPA

Brugere i Europa: For denne aftale gælder en fortrydelsesret på 14 dage. Du kan anvende fortrydelsesretten uden begrundelse.
Fortrydelsesretten udløber 14 dage fra datoen for indgåelsen af aftalen.
For at gøre brug af fortrydelsesretten skal du informere os (TeleSkin ApS, Skolegade 7, 6700 Esbjerg, Danmark, e-mail: support@teleskin.com), om din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. et brev sendt med posten eller via e-mail). Du kan anvende vedhæftede formular for fortrydelse, men dette er ikke obligatorisk. Du kan også udfylde formularen elektronisk og indsende den udfyldte formular eller en anden utvetydig erklæring på vores hjemmeside www.teleskin.com. Hvis du anvender denne mulighed, skal vi straks underrette dig om modtagelsen af denne fortrydelse på en varigt medie (f.eks. via e.mail).
For at overholde fristen for fortrydelsesret er det tilstrækkeligt, hvis du har sendt din meddelelse om brug af fortrydelsesretten, før fortrydelsesperioden udløber.
Hvis du gør brug af din fortrydelsesret i forbindelse med denne aftale, tilbagebetaler vi alle betalinger, vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af ekstraomkostninger som følge af dit valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, der tilbydes hos os) uden forsinkelse og under ingen omstændigheder senere end 14 dage fra datoen for underretning om din beslutning om at gøre brug af fortrydelsesretten. Vi gennemfører tilbagebetalingen ved hjælp af samme betalingsmiddel, der blev anvendt til den oprindelige transaktion, medmindre du skriftligt har givet dit samtykke til andet. Du kan under ingen omstændigheder blive opkrævet gebyrer som følge af en sådan tilbagebetaling.
Hvis du har anmodet om at starte udførelsen af en tjeneste i fortrydelsesperioden, skal du betale os et beløb, der svarer til prisen for den ydelse, der er blevet leveret, indtil du meddelte os om din fortrydelse af aftalen, i forhold til den fulde pris for de aftalte ydelser.

21. FORMULAR FOR FORTRYDELSE


Til TeleSkin ApS, Skolegade 7, 6700 Esbjerg, Danmark, e-mail: support@teleskin.com:

Jeg/vi (1) meddeler hermed, at jeg/vi (1) ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten vedrørende min/vores (1) aftale om salg af følgende varer (1)/om levering af følgende tjeneste (1),

Bestilt den (1)/modtaget den (1),

Kunden/kundernes navn

Kunden/kundernes adresse

Kunden/kundernes underskrift(er) (kun hvis denne formular indsendes i papirform)

Dato
(1) Slet efter behov.